Информации од јавен карактер

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ

Специјалната болница по хируршки болести Филип Втори постои од 01.03.2000 година.
Адреса: Бул. Илинден 113
1000 Скопје, Македонија

Телефон: 02/3091-484 
Факс: 02/3091-499
Е-mail: info@filipvtori.com
Интернет страница: www.filipvtori.com

Службено лице за посредување со информации на баратели на информации од јавен карактер е:

Емилија Стоилкова

Телефон: 02/3091-500
e-mail: emilija.stoilkova@filipvtori.com

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Прописи:

Закон за здравствена заштита
Закон за здравствена заштита
Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
Закон за евиденции во областа на здравството
За кон за заштита на правата на пациентите
Закон за здравствено осигурурвање
Закон за информации
Одлука за утврдување на надоместокот за материјални трошоци за дадена информација од имателите на информации

Обрасци

Образец за барање за пристап до информации од јавен карактер
Образец за жалба

Брошури

Портфолио