Универзитет Гоце Делчев

Започнувајќи од 2010 година Специјалната болница по хируршки болести Филип Втори претставува научно наставна база на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип http://www.ugd.edu.mk.  Во функција на квалитетно образование Филип Втори своите наставни, научно-истражувачки и кадровски капацитети, како и просторните ресурси, болничките одделенија, дијагностичките лаборатории, кабинети, специјалистички ординации и болничката аптека, ги стави на располагање за потребите на наставно-научниот процес на Факултетот за медицински науки.

Воедно во рамки на континуираната едукација и усовршување, студентите имаат можност својата феријална пракса да ја обавуваат во рамки на СБХБ Филип Втори.

 

Во изведувањето на наставната програма предвидена во програмата на Факултетот за медицински науки активно се вклучени следниве професори: